Showing all 4 results

สายไฟ Phelps Dodge THW

60227 IEC 01 (THW) 470/750 V 70°C PVC/C Insulated Single Core การติดตั้ง : ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร เดินบนฉนวนลูกถ้วย เดินในราง wireway


รายละเอียด สายไฟ Phelps Dodge THW

ตารางสายไฟ THW เฟลดอท

รุ่นสินค้ารายละเอียด
thwเฟลดอท สายไฟ IEC01 THW 1 x 1.5 sq.mm.
thw
thwเฟลดอท สายไฟ IEC01 THW 1 x 4 sq.mm.
thwเฟลดอท สายไฟ IEC01 THW 1 x 6 sq.mm.
thwเฟลดอท สายไฟ IEC01 THW 1 x 10 sq.mm.

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ