สายไฟ VAF

สายไฟ VAF และ VAF-G มอก11-2553 เล่ม 101 แรงดันไฟฟ้า 300/500V 70ํC เรียกกันทั่วไปว่า สายคู่ มีลักษณะแบน สีขาว มี 2 ไส้ จะมีสีน้ำตาลใช้เป็นเส้นมีไฟ L และสีฟ้าใช้เป็นเส้นนิวตรอล N หากมี 3 ไส้ ก็จะมีสี เขียวแถบเหลือง ใช้เป็นเส้นสายดิน G ใช้เดินเกาะฝนัง ด้วยการใช้กิ้ปอลูมิเนียมเพื่อยึดไปกับฝนัง บางทีจึงเรียกว่าสายตีกิ้ป ซึ่งสะดวกในพื้นที่ ที่ต้องการความเรียบร้อย โดยสายชนิดนี้ห้ามใส่ท่อ หรือราง การติดตั้งใช้ความชำนาญของผู้เดินสายเป็นอย่างมาก กระแสไฟใช้งาน ก็ใกล้เคียง กับ THW ต่างกันที่ห้ามร้อยท่อ


รายละเอียด สายไฟ VAF

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ